voorwaarden

voorwaarden
 
 
Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Uniekglas.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van Uniekglas, gevestigd te 5711 VK Someren aan  de Kerkweijerstraat 3, alsmede aan de Boerenkamplaan 108 5712 AH Someren-Eind, hierna te noemen Uniekglas, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden, van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen vaneen bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Uniekglas worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve vandoor Uniekglas ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Uniekglas zijn vrijblijvend en  Uniekglas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.3.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uniekglas. Uniekglas is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uniekglas die mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of  aan te vullen, zal Uniekglas dat tijdig melden en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.4 Indien Uniekglas  in uw opdracht speciale zaken heeft moeten aankopen van derden en de overeenkomst wordt door u geannuleerd bent u gehouden deze kosten te vergoeden aan Uniekglas.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum op een door Uniekglas aan te geven wijze als gemeld op de factuur.

3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Uniekglas gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten aanzienlijk stijgen in de  periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Uniekglas.

3.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 5 dagen na factuurdatum bent u in verzuim. Uniekglas is vanaf dat moment gerechtigd over het openstaande bedrag een rente ad 1% per maand in rekening te brengen. Tevens bent u vanaf dat moment de wettelijke incassokosten ad 15%  verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 In geval van  liquidatie, faillissement of surseance van betaling, WSNP of onderbewindstelling van u is de vordering van Uniekglas ineens en onmiddellijk opeisbaar. Zie ook art. 5.1 Eigendomsvoorbehoud.

3.6 De betalingen worden afgeboekt conform de wettelijke bepalingen als vermeld in het B.W.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Uniekglas opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontvinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op werkdagen op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Op zon- en feestdagen wordt in principe niet door onze transporteur bezorgd. Alle materialen zijn ook op de verkoopdagen af te halen in Someren-Eind. U ontvangt van tevoren bericht wanneer de bestelling klaar staat.

4.3 Uniekglas verpakt de te verzenden materialen met grote zorg. Bij glasverzendingen is het risico altijd voor u. Bij het verzenden van tegels voor het gebruik van mozaïek is bij breuk geen reclamatie mogelijk.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Uniekglas verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 De door u bestelde en door Uniekglas geleverde zaken  worden  niet teruggenomen tenzij Uniekglas ermee heeft ingestemd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw eigen rekening.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolgen van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uniekglas, is Uniekglas niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Uniekglas.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uniekglas in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u  dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uniekglas gehouden  is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uniekglas kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Uniekglas schriftelijk opgave doet van een adres, is Uniekglas gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Uniekglas schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dient te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Uniekglas gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog direct en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Uniekglas deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Uniekglas is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

letop per 1-5-2023

Bij verzendingen boven de (€150 tot €400 ) komt er een verzekeringtoeslag tegen verlies en diefstal van €2.40 boven op de verzendkosten.

Bij verzendingen boven de €500 komt er een verzekeringstoeslag tegen verlies en diefstal van €4.75 boven op de verzendkosten.

dit is helaas niet meer meeverzekerd bij de post bedrijven