algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van : Uniekglas
 
  gevestigd te: Someren aan de Kerkweijerstraat 3, 5711VK
  atelier is gevestigd op:Boerenkamplaan 108 Someren-Eind 5712AH

Artikel 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  opdrachtgever: de wederpartij van Uniekglas 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst   tussen Uniekglas en een opdrachtgever waarop Uniekglas deze voorwaarden van   toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door   partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle   overeenkomsten met Uniekglas voor de uitvoering waarvan derden dienen te   worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
  1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn   voor aanvaarding is genoemd.
  2. De door Uniekglas gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig   gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Uniekglas is slechts aan de   offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij   schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
  3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders   aangegeven

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst  
  1. Uniekglas zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig   de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan   Uniekglas aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever   redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het   uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uniekglas worden verstrekt. Indien   de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan   Uniekglas zijn verstrekt, heeft Uniekglas het recht de uitvoering van de   overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra   kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te   brengen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,   doordat Uniekglas is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste   en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor   haar kenbaar behoorde te zijn.
  4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden   uitgevoerd kan Uniekglas de uitvoering van die onderdelen die tot een   volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van   de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een   behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden   te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg   de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of   aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden   beïnvloed. Uniekglas zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de   hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of   kwalitatieve consequenties hebben, zal Uniekglas de opdrachtgever hierover   tevoren inlichten.
  4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Uniekglas daarbij   aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een   overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  5. In afwijking van lid 3 zal Uniekglas geen meerkosten in rekening kunnen   brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden   die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever   binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing   van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Uniekglas
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Uniekglas de werkzaamheden alsnog   verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever   aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever   schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7. Honorarium
  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast   honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium   worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt   berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Uniekglas, geldende voor de   periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend   uurtarief is overeengekomen.
  3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.
  4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de   verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht

5. Indien Uniekglas met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief   overeenkomt, is Uniekglas niettemin gerechtigd tot verhoging van dit   honorarium of tarief. Uniekglas mag prijsstijgingen doorberekenen, indien   Uniekglas kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering   significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 8. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door   Uniekglas aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in   verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het   opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de   wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de   opdrachtgever zullen de vorderingen van Uniekglas  en de verplichtingen   van de opdrachtgever jegens Uniekglas onmiddellijk opeisbaar zijn.
  4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in   de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats   van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de   opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
  Indien Uniekglas aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt   begrensd:
  1. De aansprakelijkheid van Uniekglas, voor zover deze door haar   aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de   door de verzekeraar gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade   niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Uniekglas   beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte   van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald,   wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de   aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden   verschuldigde honorariumgedeelte.
  4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid   gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van   Uniekglas of haar ondergeschikten.
  5. Uniekglas is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 10 verzenden retourneren en garantie

1.   Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk   anders overeengekomen.

2. De   levertijd van bestellingen bedraagt normaliter rond twee dagen, tenzij anders   is vermeld of genoemd. Deze

levertijd   geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

3.   Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Uniekglas   wordt overschreden, zal Uniekglas  de

klant   hiervan in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de   overeenkomst met Uniekglas te

ontbinden,   door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) aan Uniekglas  te melden.

4  De bestelling dient  bij ontvangst direct door de koper   gecontroleerd te worden  op gebreken.   Dit dient direct per mail gemeld te worden    aan Uniekglas.

5. De   door Uniekglas  opgegeven levertijden   zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk

anders   is overeengekomen.

6.   Levering geschiedt op de plaats welke is aangegeven door de klant. Eventuele   na leveringen worden in

overleg   met de klant geregeld.

7. Bij   verzending dragen redelijkerwijs Uniekglas en de klant gedeelde risico tijden   de verzending. Indien op verzoek

van   koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot   vergoeding van de hiermee

gepaard   gaande kosten.

8. Uniekglas  is niet tot levering verplicht indien deze   producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn

genomen   of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

9. De   koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke   daarvan worden de zaken

voor   rekening en risico van de koper opgeslagen.

10.   Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei   schadevergoeding

jegens Uniekglas

11.Ten   onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking van en voor het risico   van de opdrachtgever, eventuele kosten zijn voor rekening van de   opdrachtgever.
  12.Uniekglas is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan   de door de fabrikant van de geleverde zaken aan Uniekglas verstrekte garantie

13. Retourneren   van materialen is op kosten van de klant.    Bij bestellingen boven 100 euro worden er 7,50 euro extra verzendkosten   in rekening gebracht.
  14. Glasverzendingen in de afmeting boven 30x30cm is het risico   altijd voor de klant.

Bij het   verzenden van tegels gaan wij er vanuit dat deze gebruikt worden voor mozaïek.    Bij breuk is er ook geen reclamatie   mogelijk.

15. Alle materialen   zijn elke zaterdag af te halen in het atelier.

 

Artikel 11:   Persoonsgegevens

11.1   Indien u een bestelling plaatst bij, Uniekglas, dan worden uw gegevens   opgenomen in het klantenbestand van. Uniekglas. Uniekglas  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties   en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  11.2 Uniekglas respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite   en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke   gegevens.
 
 
  12. Afbeeldingen en   specificaties
  Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende   gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de   internetsite van Uniekglas gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en   kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de   overeenkomst.